Vartotojų teisės

Spausdinti
 

VARTOTOJO SĄVOKA

Vartotojas - fizinis asmuo, kuris perka prekę ar paslaugą savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

Vartotojų teisės - neatsiejama šiuolaikinio žmogaus teisių dalis, o vartotojų teisių apsauga yra viena iš prioritetinių valstybės ekonominės ir socialinės politikos sričių. Šiandienos vartotojo pasaulis tapo labai sudėtingas, kartais atrodo, jog einant į parduotuvę, reikia turėti specialų vartotojų teisių srities išsilavinimą. Tik savo teises žinantis, aktyvus ir informuotas vartotojas gali ginti savo teisę į kokybiškas prekes ar atitinkančias sutartį paslaugas, nepatirti nuostolių.

Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartotojas laikomas silpnesniąja sutarties šalimi, jam suteikiamos papildomos teisės, o pardavėjams, paslaugų teikėjams nustatomos papildomos pareigos. Belieka tai žinoti ir mokėti pasinaudoti galimybe apginti savo teises.

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS SRITYS

Vartotojų teisių apsaugos sritys yra prekių, t.y. kilnojamų daiktų, pirkimas - pardavimas ir su jomis susijusios paslaugos, visos atlygintinos paslaugos, kai prekės įsigyjamos ar paslaugos teikiamos vartotojams.

Vartotojų teisių apsaugos įstatymas netaikomas švietimo ir socialinėms paslaugoms, finansuojamoms iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms, kurių išlaidos pagal įstatymus yra apmokamos (kompensuojamos) iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų, aprūpinimui vaistais, taip pat vykdant teismų sprendimus.

VARTOTOJO TEISĖS

Vartotojai turi teisę:

    1.   savo nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes ir paslaugas (pasirinkti pardavėją, paslaugų teikėją);

 1. įsigyti saugias, tinkamos kokybės prekes ar paslaugas;
 2. gauti teisingą ir visapusišką informaciją valstybine kalba apie parduodamas prekes, teikiamas paslaugas;
 3. gauti informaciją apie savo teisių įgyvendinimo ir gynimo tvarką;
 4. į pažeistų teisių gynimą ir į turtinės ir neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą;
 5. kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į ginčus nagrinėjančias institucijas ar teismą;
 6. jungtis į vartotojų asociacijas;
 7. į vartojimo srities švietimą;
 8. į ekonominių interesų apsaugą.

NETINKAMOS KOKYBĖS PREKĘ ĮSIGIJUSIO VARTOTOJO TEISĖS

Vartotojas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, apie kurios trūkumus jis nebuvo informuotas, turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

 • pakeisti netinkamos kokybės prekę tokia pat tinkamos kokybės preke;
 • atitinkamai sumažinti prekės kainą;
 • per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus ar atlyginti vartotojo išlaidas šalinant prekės trūkumus, jeigu to neatliko pardavėjas;
 • vienašališkai nutraukti pirkimo ir pardavimo sutartį bei pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

INFORMACIJA APIE PARDUODAMAS PREKES, PASLAUGAS

Dar iki sudarant sutartį (pareiškiant norą įsigyti prekę, paslaugą) vartotojas turi teisę gauti išsamią, tikslią ir aiškią informaciją raštu valstybine kalba apie įsigyjamą prekę (jos kokybę, kainą, įskaitant visus mokesčius, vartojimo būdą ir saugumą, tinkamumo naudoti terminą bei kitas prekės ir jos naudojimo savybes), paslaugą (jos prigimtį, teikimo sąlygas, paslaugų kainą, terminus, kitą informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį, galimas pasekmes). Pardavimo kaina ir standartinio vieneto kaina turi būti gerai matoma, lengvai įskaitoma ir suprantama, atskiriama.

Pardavėjas privalo suteikti pirkėjui galimybę prieš įsigyjant prekę ją apžiūrėti, pasimatuoti, pirkėjui pageidaujant, pardavėjas privalo pademonstruoti, kaip tą prekę naudoti.

KOKYBIŠKŲ PREKIŲ KEITIMAS

Jei vartotojas nusiperka tinkamos kokybės, tačiau netinkamos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo ne maisto prekę ir jeigu daiktas nebuvo naudojamas, nesugadintas ir nepraradęs prekinės išvaizdos, tai ne vėliau kaip per 14 dienų nuo daikto perdavimo jam, turėdamas kasos aparato kvitą ar kitus įrodymus, iš kurio pardavėjo jį pirko, turi teisę pareikalauti pakeisti nusipirktą daiktą analogišku kitos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktu. Jeigu pardavėjas neturi pakeisti tinkamos prekės, pirkėjas per 14 dienų gali grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje arba kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje.

Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėse nustatyta, kad kai kurių tinkamos kokybės prekių pirkėjas negali reikalauti pakeisti. Tai parfumerijos ir kosmetikos preparatai, spausdintos knygos, apatiniai drabužiai, kūdikių drabužėliai, laikrodžiai, perlai, brangakmeniai ir taurieji metalai bei jų dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją, optikos ir fotografijos aparatai, baldai, garso ir vaizdo aparatūra, šviestuvai, patalynės reikmenys, žaislai ir žaidimai, išskyrus sporto reikmenis ir kt. Sąrašą rasite čia.

VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMAS NE TEISME

Vartotojas, manydamas, kad pardavėjas, paslaugų teikėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, pirmiausia turi kreiptis į pardavėją, paslaugų teikėją ir nurodyti savo reikalavimą. Jeigu pardavėjas, paslaugų teikėjas netenkina vartotojo reikalavimų, o vartotojas mano, kad jo teisės pažeistos, vartotojas privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ir išdėstyti savo reikalavimus.

Pardavėjas, paslaugų teikėjas, nesutikdami su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai ir Europos Sąjungos reglamentai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo, paslaugų teikėjo atsakymo vartotojui. Vartotojų prašymus pardavėjai, paslaugų teikėjai nagrinėja nemokamai.

Jeigu pardavėjas, paslaugų teikėjas nevykdo vartotojo reikalavimo dėl įsigytų nesaugių ir (ar) netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, dėl prekių grąžinimo, trūkumų pašalinimo, kainos sumažinimo, keitimo ir (ar) informacijos suteikimo, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, Valstybinę na maisto produktų inspekciją ar Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą (dėl kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų, apgyvendinimo paslaugų). Šios institucijos privalo išnagrinėti vartotojo prašymą ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą vartotojo prašymo nagrinėjimas negali būti baigtas, šios institucijos gali terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.

Tarnyba, Inspekcija ar Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba, išnagrinėjusios vartotojo prašymą, surašo patikrinimo aktą, kuriame nurodo, ar vartotojo reikalavimas pagrįstas, ir, jei pagrįstas, pasiūlo pardavėjui, paslaugų teikėjui per nustatytą terminą įvykdyti vartotojo reikalavimą. Tarnyba, Inspekcija ar Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba informuoja vartotoją apie tikrinimo rezultatus.

Jeigu pardavėjas, paslaugų teikėjas Tarnybos, Inspekcijos ar Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos pasiūlymo tenkinti vartotojo reikalavimą netenkina, šios institucijos patikrinimo akto kopiją pateikia Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, kuri sprendžia klausimą dėl vartotojo teisių gynimo.

Aktualiausi klausimai - atsakymai

 

 

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS INSTITUCINĖ SISTEMA

1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

2. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos

3. Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos

4. Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos

5. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

6. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

7. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos

8. Studijų kokybės vertinimo centras

9. Civilinės aviacijos administracija

10. Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija

11. Valstybinė geležinkelių inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

12. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos

13. Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos

14. Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos

15. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 

16. Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija

17. Saugios laivybos administracija

18. Lietuvos metrologijos inspekcija

19. Lietuvos savivaldybės

20. Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba 

21. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

22. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

KUR KREIPTIS ?

Skundo rūšis

Kur kreiptis dėl pažeidimo

Adresas

Telefonas

Dėl visų vartotojų teisių pažeidimų, vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Vilniaus g. 25, Vilnius

8 5 262 67 60

http://www.vartotojoteises.lt/


8 800 00008 (nemokamas)

Dėl maisto ir su juo susijusių paslaugų, neatitinkančių saugos ir kokybės reikalavimų

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Siesikų g. 19, Vilnius

8 800 40 403 (nemokamas)

Širvintų rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Akmenių k., Širvintų r.

8 382 57 146

Dėl ne maisto produktų ir paslaugų, kurie neatitinka privalomųjų ir deklaruojamųjų reikalavimų

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija

Gedimino pr. 38/2, Vilnius

8 800 55 551 (nemokamas)

Vilniaus visuomenės sveikatos centro Širvintų skyrius

Vilniaus g. 77, Širvintos

8-382 51 518

Dėl taikomų elektros energijos, centralizuotos šilumos, karšto ir šalto vandens bei gamtinių dujų kainų ir tarifų

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Algirdo g. 31, Vilnius

8 5 213 51 66

Dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos prietaisų gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, apskaitos, avarijų, nutraukto, ribojamo aprūpinimo elektros energija

Valstybinė energetikos inspekcija

A. Juozapavičiaus g. 13-315, Vilnius

8 5 278 20 19

Dėl patalpų savininkų atsiskaitymo už pastatų eksploatavimą ir komunalines paslaugas, rajono viešojo transporto paslaugų kokybę

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Vilniaus g. 61, Širvintos

8 382 51 111

Dėl elektroninių ryšių, pašto paslaugų kokybės ir apskaitos pažeidimų

Ryšių reguliavimo tarnyba

Algirdo g. 27, Vilnius

8 5 210 56 23

Dėl vartotojų teisių pažeidimų, susijusių su teisinės metrologijos sritimi (matavimo priemonių naudojimu)

Lietuvos metrologijos inspekcija

Tilto g. 17/ Radvilų g. 4, Vilnius

8 5 231 29 57

Dėl turizmo paslaugų

Valstybinis turizmo departamentas

A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius

8 5 210 87 96

Dėl vežėjų paslaugų

Valstybinė kelių transporto inspekcija

Švitrigailos g. 42/31, Vilnius

8 5 278 56 02

Širvintų rajono savivaldybės administracija

Vilniaus g. 61, Širvintos

8-382 51 111

 

 

Vartotojai informuojami ir konsultuojami nemokamu telefonu 8 800 00 008

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pradėjo teikti konsultacijas ir informaciją visos Lietuvos vartotojams nemokamu telefono numeriu 8 800 00 008. Nurodytu numeriu nemokamai paskambinti gali visų telefono tinklų abonentai. 

Prašymų ir skundų analizė rodo, kad vartotojai dar nepakankamai gerai žino savo teises ir moka jomis naudotis, todėl šiuo telefono numeriu vartotojai gali gauti informaciją, patarimus ir praktinę pagalbą, susijusią su jų teisių apsauga.

Vartotojai numeriu 8 800 00 008 gali skambinti pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8 val iki 17 val., penktadieniais - nuo 8 val. iki 15 val. 45 min. (pietų pertrauka - nuo 12 val. iki 12 val. 45 min.). Prašymus ir skundus dėl vartotojų teisių pažeidimų galima pateikti raštu Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai adresu Vilniaus g. 25, 01119 Vilnius arba rašyti elektroninį skundą.

Vartotojai Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje gali pateikti elektroninį klausimą.

Patarimai vartotojams

 

---------

Širvintų rajono savivaldybėje vartotojų teisių apsaugos klausimais konsultacijas teikia Infrastruktūros skyriaus vyr. specialistė Jūratė Meškutavičienė, tel 8 382  30 273, el. paštas jurate.meskutaviciene@sirvintos.lt

 

RENGINIAI

Vadovų darbotvarkės

Seniūnijų veikla

 
© 2011  Sprendimas: Fresh Media  Naudojama EasyWeb 3.2 sistema